Stadgar JFSHK

Stadgar för den ideella föreningen
JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB – JFSHK med hemort i Östersund, Östersunds kommun. Bildad 1991.
Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 14/10 1995, 31/5 1997, 30/6 2015
”Idrottens mål och inriktning”
Definition
Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som i socialt och kulturellt avseende.Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
Allmänna bestämmelser
1§ Ändamål
Föreningen har som ändamål att arbeta för draghundsportens utveckling, som idrott på alla områden, regionalt och nationellt. Med främsta inriktning på slädhundkörning över längre distanser.Föreningen skall bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”idrottens mål och inriktning” och dessa stadgar samt tillvarata medlemmarnas intressen genom att arrangera utbildningar, träningar, turkörningar och tävlingar.2§ Tillhörighet mm.
Föreningen är medlem i Svenska draghundsportförbundet(SDSF) och därigenom ansluten till Jämtland-Härjedalens Draghundsportförbund (JHDSF) och Svenska Riksidrottsförbundet (RF).Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.3§ Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.4§ Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i gemensamt eller av särskild utsedd person.

5§ Verksamhets- räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1/1 t o m 31/12.

6§ Medlemskap
Medlem intages i föreningen av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutande rätten till efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan fastställts av årsmötet.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

7§ Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalt medlemsavgift under ett helt verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

8§ Uteslutning mm.
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga vid överklagande av beslutet. Detta skall, inom tre dagar från dagen för beslutet, avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

Sedan beslutet om uteslutning har fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne på föreskrivna avgifter.

9§ Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
• har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 2§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• skall betala de avgifter som beslutas av föreningen

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de formar som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlemmar får inte delta i tävling eller uppvisning utan med givande från styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen.

Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också SDSF ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till SDSF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om SDSF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Styrelsen
10§ Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter.Styrelsen väljs av årsmötet, bland föreningens röstberättigade medlemmar, för en tid som sägs i 18§ 10 stycket, med arbetsår från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.11§ Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Styrelsen skall inom ramen för RF:s, SDSF:s, J-HDSF.s och dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att
tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper enl 12§, samt att förbereda årsmötet.

Revisorer
12§ Revision
Revisorer har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.*Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret sant att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
Sektioner
13§ Bildande och nedläggning av sektioner
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extra årsmöte som kallats för prövning sådan fråga
Möten
14§ Tidpunkt, kallelse
Årsmötet som är föreningens högsta beslutade organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.Kallelse jämte dagordning för årsmötet översändes till medlemmarna senast 3 veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen i ortspress samt genom anslag i klubblokal eller dyl.Styrelsen skall håll redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.15§ Rösträtt vid årsmötet
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år, samt hedersmedlem har rösträtt på mötet.Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

16§ Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17§ Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation (dvs med Ja eller Nej rop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärts. Med undantag för de i 20§ och 21§ första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet.

Omröstning sker öppet men om röstberättigad medlem så begär skall dock val ske med slutna sedlar. Vid omröstning som ej gäller val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

18§ Ärende vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet utlysts i rätt tid.
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt skall fungera som rösträknare.
a/Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b/ Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Val av
a/ Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
b/ Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c/ Revisor jämte revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d/ Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses som ordförande.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Fastställa verksamhetsplan för kommande säsong.
Övriga frågor
Frågor av ekonomisk naturfår inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

19§ Extra årsmöte
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte om sådant möte behövs.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.

Sådan framställning skall fattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

Underlåter styrelsen att inom fjorton dagar kalla till extra årsmöte, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översändes senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungöras inom samma tid i ortspress samt genom anslag i klubblokal eller dyl.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15§, 16§ och 17§.

Stadgefrågor mm
20§ Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.21§ Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen kräva beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsbefrämjande mål.Beslut, jämte bestyrkta underskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges SDSF.